Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego

(dalej jako „Regulamin”)

Spis treści

§ 1. Postanowienia ogólne

§ 2. Definicje

§ 3. Kontakt ze Sklepem

§ 4. Wymagania techniczne

§ 5. Informacje ogólne

§ 6. Zasady składania Zamówienia

§ 7. Oferowane metody dostawy oraz płatności

§ 8. Wykonanie Umowy Sprzedaży

§ 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

§ 10. Prawo do korzystania z Utworów

§ 11. Reklamacje

§ 12. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

§ 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§ 14. Dane osobowe w Sklepie internetowym, prywatność

§ 15. Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1 Regulaminu Wzór odstąpienia od mowy

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Projekt Dzidzia, dostępny pod adresem internetowym https://www.projektdzidzia.pl/, prowadzony jest przez Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej s.c., prowadzącą działalność pod adresem Dąbrowa 4F, 80-297 Banino, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP: 5892027671.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2.

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 1. Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 2. Kliencie – należy przez to rozumieć każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 3. Koncie – należy przez to rozumieć konto klienta w Sklepie, na którym gromadzone są podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 4. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Koszyku – należy przez to rozumieć element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów;
 6. Produkcie – należy przez to rozumieć dostępny w Sklepie towar, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 7. Produkcie cyfrowym – należy przez to rozumieć plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest treść (w szczególności nagranie wideo, e-book, audiobook) przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia za pomocą odpowiedniego urządzenia elektronicznego, tj. treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 kwietnia 2014 r., czyli dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 8. Karcie Produktu – należy przez to rozumieć stronę, na której znajdują się szczegółowe informacje o danym Produkcie, sprzedawanym w Sklepie;
 9. Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystającą ze Sklepu;
 10. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.projektdzidzia.pl/;
 11. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej s.c., prowadzącą działalność pod adresem Dąbrowa 4F, 80-297 Banino, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP: 5892027671;
 12. Umowie lub Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu zawieraną albo zawartą między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło;
 13. Umowie zawartej na odległość – należy przez to rozumieć umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 14. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3.

Kontakt ze Sklepem

 1. Sprzedawca umożliwia kontaktowanie z się nim, niezależnie od pory dnia, w następujący sposób:
 1. kontakt listowny, pod następującym adresem pocztowym: Dąbrowa 4F, 80-297 Banino, Polska;
  1. kontakt mailowy, pod następującym adresem e-mail: kontakt@projektdzidzia.pl.
 • Sprzedawca umożliwia również kontaktowanie się z nim telefonicznie, pod następującym numerem telefonu: +48 605 243 345, od poniedziałku do piątku w godzinach między 9.00 a 17.00.

§ 4.

Wymagania techniczne

Dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, Klient powinien posiadać:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet (np. komputer lub smartphone) oraz zainstalowaną do najnowszej wersji przeglądarkę internetową;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączoną obsługę plików cookies.

§ 5.

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym również przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz dokonywanie zamówień nie wymaga zakładania Konta, jednakże Klient ma taką możliwość. Rejestracja następuje zgodnie z zasadami określonymi w § 6.
 3. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie, tj. na stronie umożliwiającej wybór Produktu oraz w Karcie Produktu, są podane w polskich złotych i są cenami brutto, uwzględniającymi prowizję dla operatora płatności oraz podatek VAT (w przypadku, gdy Sprzedawca jest czynnym płatnikiem takiego podatku).
 5. Na kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy. Klient jest informowany o całkowitej kwocie do zapłaty w trakcie składania Zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, a także do przeprowadzania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, na warunkach określonych w komunikacie informującym o danej akcji promocyjnej oraz wyprzedaży. Klient nie ma prawa żądania uwzględnienia zmiany ceny Produktu w przypadku złożenia zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 6.

Rejestracja w Sklepie oraz usunięcie konta

 1. Klient ma możliwość założyć konto w Sklepie przy wykorzystaniu formularza rejestracji.
 2. Rejestracja w Sklepie jest darmowa.
 3. Dla dokonania rejestracji, Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
 1. imię i nazwisko;
  1. adres e-mail;
  1. login;
  1. hasło.

Adres e-mail/Login oraz hasło będą danymi logowania, których podanie jest obowiązkowe przy każdej próbie zalogowania się do konta w Sklepie.

 • Przed dokonaniem rejestracji, Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, zgodnie z którym potwierdza znajomość Regulaminu i akceptuje jego treść. Akceptacja Regulaminu nie jest obowiązkowa, jednak jej brak uniemożliwia założenie konta w Sklepie.
 • Po założeniu konta w Sklepie, Klient powinien podać następujące dane:
 1. imię i nazwisko (wymagane);
  1. adres e-mail (wymagane);
  1. numer telefonu (wymagane);
  1. firma (opcjonalne);
  1. adres, tj. ulica, numer budynku/mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość (wymagane);
  1. kraj (wymagane).
 • Klient może usunąć konto w Sklepie. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo, pod adresem e-mail, o którym mowa jest w § 3 ust. 1 lit. b).
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie konta w Sklepie jest nieodwracalne.

§ 7.

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. wybrać Produkt, z uwzględnieniem liczby jego egzemplarzy, a następnie dodać go do koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka – Zamawiam”, skąd Klient zostanie przekierowany na kolejną podstronę dotyczącą realizacji zamówienia;
 2. podać następujące dane do dostawy w Formularzu zamówienia:
 • imię i nazwisko (wymagane);
  • adres e-mail (wymagane);
  • numer telefonu (wymagane);
  • firma (opcjonalne);
  • adres dostawy, tj. ulica, numer budynku/mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość (wymagane);
  • kraj (wymagane);
 • podać następujące dane do faktury:
 • imię i nazwisko (wymagane);
  • firma (opcjonalne);
  • NIP (opcjonalne);
  • adres, tj. ulica, numer budynku/mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość (wymagane);
  • kraj (wymagane);
 • wybrać metodę płatności i dostawy;
 • użyć przycisku „Podsumowanie”;
 • w zależności od wybranej metody płatności, potwierdzić Zamówienie oraz przejść do płatności za pomocą przycisku „Potwierdź zamówienie i opłać”, bądź wyłącznie potwierdzić Zamówienie za pomocą przycisku „Potwierdź zamówienie”.
 • Po złożeniu Zamówienia, Klient będzie informowany w wiadomościach mailowych o aktualnym statusie realizacji Zamówienia.

§ 8.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
 1. w przypadku produktów fizycznych: przesyłka kurierska (przewoźnicy DPD oraz Inpost);
  1. w przypadku produktów cyfrowych: wiadomość e-mail z linkiem do produktu.
 • Klient może dokonać płatności z góry, poprzez:
 1.  wykorzystanie systemu płatności elektronicznej – za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (przelew, BLIK);
 2. Wysyłka produktów cyfrowych (kursy wideo) zostanie zrealizowana natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Produkty fizyczne zostaną wysłane w ciągu trzech dni od zaksięgowania wpłaty.

§ 9.

Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie, zgodnie z § 6. Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia oraz jego opłaceniu, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość ta będzie zawierać co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Niezależnie od wyboru sposobu płatności, zgodnie z § 8. ust. 2 Regulaminu, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności kwoty Zamówienia.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczony jest od chwili przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.
 5. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
 6. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu.

§ 10.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  1. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  1. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  1. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  1. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  1. o dostarczanie Produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 • W przypadku innym, niż wskazany w ust. 1, Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg ww. terminu rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 • W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 2 biegnie od dostawy ostatniego Produktu, partii lub części.
 • W przypadku zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego, jeżeli Sprzedawca nie przedstawił Produktu cyfrowego do dyspozycji Konsumenta w taki sposób, by ten uzyskał możliwość pobrania Produktu cyfrowego na swoje Urządzenie Elektroniczne lub możliwość jego odtworzenia, Konsument może wezwać Sprzedawcę do jego dostarczenia poprzez przedstawienie Produktu cyfrowego do dyspozycji Konsumenta zgodnie z Umową. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Produktu cyfrowego niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy.
 • Konsument może odstąpić od Umowy, o której mowa w ust. 4, bez wzywania do dostarczenia Produktu cyfrowego, jeżeli:
 1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Produktu cyfrowego lub
  1. Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu cyfrowego miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył go w tym terminie.
 • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną, poprzez przesłanie oświadczenia na adresy – pocztowy lub e-mail – podane w § 3. ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 • Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi, na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 • Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży są następujące:
 1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę tę uważa się za niezawartą;
 2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
 3. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
 4. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Konsumentowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takiej sytuacji zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy lub w inny sposób, za wyraźną zgodą Klienta.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Produktu cyfrowego, Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Produktu cyfrowego, w szczególności przez uniemożliwienie mu dostępu do Produktu cyfrowego lub zablokowanie Konta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15 poniżej.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Produktu cyfrowego, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tego Produktu cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Produktu cyfrowego, Sprzedawca, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Produktu cyfrowego, z wyjątkiem treści, które:
 1. są użyteczne wyłącznie w związku z Produktem cyfrowym stanowiącym przedmiot Umowy;
  1. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Produktu cyfrowego;
  1. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  1. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 1. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 15 lit. a-c, Sprzedawca, na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Produktu cyfrowego.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 11.

Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za brak zgodności Produktu z Umową. Do postępowania reklamacyjnego w takim przypadku zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku, gdy Produkt objęty jest gwarancją, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w karcie Produktu.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3. ust. 1 niniejszego Regulaminu adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Konsumenta zostało uznane za uzasadnione.
 6. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Produktu z Umową, jeżeli niezgodność istniała w chwili dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik i została ujawniona w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę lub Producenta jest dłuższy.
 7. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową, Konsument może zażądać naprawy lub wymiany Produktu.
 8. Konsument, wykonujący uprawnienia przysługujące mu z tytułu braku zgodności Produktu z Umową, jest zobowiązany dostarczyć Produkt do Sprzedawcy na jego koszt. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3. niniejszego Regulaminu.
 9. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Konsumentowi zastępczego Produktu na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 10. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 11. Jeśli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy gdy:
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową ze względu na to, że naprawa i wymiana są niemożliwe lub wiązałyby się dla Sprzedawcy z nadmiernymi kosztami;
  1. Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Produktu z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył; Sprzedawca nie odebrał od Konsumenta Produktu na swój koszt; Sprzedawca nie zdemontował Produktu oraz nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleceniu wykonania tych czynności na swój koszt, gdy Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową;
  1. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
  1. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany;
  1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 2. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych dostarczonych na podstawie Umowy Produktów, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji na podstawie oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, Konsument otrzymuje zwrot należności w tej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT. Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową, jeśli Konsument, w chwili zawarcia Umowy, o takie niezgodności z Umową wiedział. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której Produkt nie spełnia wyłącznie indywidualnych, subiektywnych odczuć lub oczekiwań Konsumenta.
 5. W przypadku zwrotu należności spowodowanej uznaniem żądania reklamacyjnego, zastosowanie znajdą odpowiednio postanowienia § 10 niniejszego Regulaminu.

§ 12.

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 3. Z chwilą przekazania Produktu wybranemu przez Przedsiębiorcę przewoźnika, korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Przedsiębiorcę. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od tego momentu, w tym także za opóźnienie w dostarczeniu Produktu.
 4. Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę Sprzedaży zawartą z Przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn takiego wypowiedzenia. Wystarczające w takiej sytuacji będzie przesłanie Przedsiębiorcy odpowiedniego oświadczenia.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy jest ograniczona, bez względu na jej podstawę prawną do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy Produktu z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy za utracone korzyści.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 13.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14.

Dane osobowe w Sklepie internetowym, prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest Sprzedawca.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności, dostępną na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://www.projektdzidia.pl/.
 3. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się skasować pliki przesłane na jego serwer po 30 dniach od momentu przesłania.

§ 15.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


Załącznik nr 1 Regulaminu Wzór odstąpienia od mowy

……………………., …………… r.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej s.c.,

Dąbrowa 4F, 80-297 Banino

NIP: 5892027671

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..…… / umowy dostawy następujących rzeczy(*) ………………………………………………………….. / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..………………………… .

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

1     podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2     podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

Tu po zamieszczeniu na stronie internetowej Polityki prywatności można adres doprecyzować.

Shopping Cart